شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ راديو مترو هميشه روشنه ؛ يکي از گويندگان راديو مي گفت : صبحانه يک وعده غذايي مهم و به تقويت فکر آدمي کمک زيادي مي کنه ؛ فردي که صبحانه نخورد ؛ ناهار زياد خواهد خورد . گفته شده ناهار را با دوستت بخور ؛ مسلماً ناهار خوردن زياد با خودش دوستي را به همراه نداره... .
چراغ جادو
مادر يوسف
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مادر يوسف عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top