شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ تا کي مي توان از اول شروع کرد... ؛ روزي خواهد رسيد که خواهند گفت : همه برگه ها بالا ؛ اگر برگه ام سفيد باشد ... ؛ ان شاءا... اين اتفاق براي هيچکداممان نيفتد ... .
چراغ جادو
مادر يوسف
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مادر يوسف عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top